Transnovaprisen til DMF medlem

Transnovaprisen ble for første gang delt ut under årets konferansen 12.mars. Prisen deles ut hvert andre år og er etablert for å hedre de beste Transnova-prosjektene. Det er Transnovas fagråd som beslutter hvilket prosjekt som skal få prisen, etter en nominasjon av Transnova. Prisen tildeles det prosjektet som best støtter opp om Transnovas formål, «å… Read more »

Miljøregnskap under lupen

Avfall Norge har ønsket siste tids debatt velkommen for å få belyst situasjonen knyttet til norske forbrenningsanlegg. Der meninger brytes, oppstår ofte nye behov for avklaring. Det kan gjelde avklaring av fakta, eller å besvare nye spørsmål som er kommet opp undervegs. I kjølvannet av diskusjonen som pågår, pekes det på ulike vurderinger knyttet til… Read more »

På innsamlingstoppen i el-avfall

Ingen land i verden er så flinke til å samle inn og gjenvinne elektriske og elektroniske produkter som Norge. Forskjellene fra fylke til fylke er likevel store. Buskerud leder vei som det beste fylket i Norge til å samle inn de miljøskadelige produktene. De samler inn 4.5 ganger så mye avfall av denne typen som… Read more »

Avfallskonferansen i Trondheim 13. – 15. MAI

Velkommen til avfallsbransjens viktigste møteplass! De siste årene har Avfallskonferansen samlet i omkring 850 deltakere og 70-80 utstillere til konferanse, utstilling, fagturer og sosiale happeninger. Her får du overblikk over faglige trender og nye produkter på markedet. Det er ingen tilfeldighet at over 60 prosent av deltakerne er ledere i bransjen. I år arrangeres konferansen… Read more »

Matsentralen utvider kapasiteten

Matsentralen ble etablert i september 2013 for å bedre tilførselen av fullverdig overskuddsmat fra dagligvarehandelen og matindustrien til frivillige organisasjoner som deler ut mat til vanskeligstilte. Et bredt samarbeid mellom dagligvarehandel, matindustri, kommunale instanser og frivillige organisasjoner gjorde etableringen mulig. Landbruks- og matdepartementet støttet også etableringen av Matsentralen. 100.000 måltider i måneden Siden åpningen har… Read more »

Nytt fra STAND

Websiden til Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (stand.no) fremstår i ny drakt. Det er siste året gjennomført betydelige endringer i noen av bransjens standarder. Det er tilkommet 2 nye standarder: STAND011 – som beskriver omforente aktiviteter, prosesser og frister i implementeringsfasen av lanseringer. Standarden har tatt utgangspunkt i ”Beste praksis for lanseringer” (2009), og tilpasset denne.Som… Read more »

Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen:

Nytt regelverk for næringsmiddelhygiene trådte i kraft i EU 1. januar 2006. EØS-landene er forpliktet til å benytte samme regelverk og hygienepakken ble gjeldene i Norge 01.03.2010. Formålet med regelverket er å etablere et høyt beskyttelsesnivå for forbrukerne med hensyn til næringsmiddeltrygghet og like regler for å oppnå fri handel og distribusjon av næringsmidler. Samlet… Read more »

STANDing i 2013

DMF ønsker å prioritere etterlevelse at Stand- standardene i 2013, for på den måten å sikre en optimal vareflyt i bransjen. Ved å etterleve  STAND-standardene bidrar du til å: redusere kostnader i hele verdikjeden skape trygg mat for forbruker tilfredsstille myndighetenes krav til emballasjeoptimering og derved en miljømessig optimal distribusjon få effektive lanseringsprosesser på nye… Read more »

REVIDERT STAND005

Dagligvarebransjen i Norge er gjennom Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) enige om standarder for merking og elektronisk informasjonsutveksling. Hensikten er følgende • effektiv vareflyt fra produsent og fram til forbruker • sporbarhet gjennom verdikjeden (bl a Matloven og EU Regulation No.178/2002) Kjernen i dette konseptet er merking av hver enkelt pall med unik SSCC-kode. Denne koden… Read more »

«Sporingsdugnad ble IT fiasko»????

Digi.no omtalte den 28.03.12 eSporingsprosjektet initiert av LMD under overskriften «Sporingsdugnad ble IT fiasko»: DMF ser det som nødvendig å komme med enkelte presiseringer knyttet til handelens deltakelse i prosjektet, samt understreke at norsk mat er trygg. Løsningen slik den fremstår vil ikke vil bli tatt i bruk som eneste sporingsløsning i bransjen. For produsenter… Read more »