Matsentralen utvider kapasiteten

Matsentralen ble etablert i september 2013 for å bedre tilførselen av fullverdig overskuddsmat fra dagligvarehandelen og matindustrien til frivillige organisasjoner som deler ut mat til vanskeligstilte. Et bredt samarbeid mellom dagligvarehandel, matindustri, kommunale instanser og frivillige organisasjoner gjorde etableringen mulig. Landbruks- og matdepartementet støttet også etableringen av Matsentralen. 100.000 måltider i måneden Siden åpningen har… Read more »

Nytt fra STAND

Websiden til Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (stand.no) fremstår i ny drakt. Det er siste året gjennomført betydelige endringer i noen av bransjens standarder. Det er tilkommet 2 nye standarder: STAND011 – som beskriver omforente aktiviteter, prosesser og frister i implementeringsfasen av lanseringer. Standarden har tatt utgangspunkt i ”Beste praksis for lanseringer” (2009), og tilpasset denne.Som… Read more »

Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen:

Nytt regelverk for næringsmiddelhygiene trådte i kraft i EU 1. januar 2006. EØS-landene er forpliktet til å benytte samme regelverk og hygienepakken ble gjeldene i Norge 01.03.2010. Formålet med regelverket er å etablere et høyt beskyttelsesnivå for forbrukerne med hensyn til næringsmiddeltrygghet og like regler for å oppnå fri handel og distribusjon av næringsmidler. Samlet… Read more »

STANDing i 2013

DMF ønsker å prioritere etterlevelse at Stand- standardene i 2013, for på den måten å sikre en optimal vareflyt i bransjen. Ved å etterleve  STAND-standardene bidrar du til å: redusere kostnader i hele verdikjeden skape trygg mat for forbruker tilfredsstille myndighetenes krav til emballasjeoptimering og derved en miljømessig optimal distribusjon få effektive lanseringsprosesser på nye… Read more »

REVIDERT STAND005

Dagligvarebransjen i Norge er gjennom Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) enige om standarder for merking og elektronisk informasjonsutveksling. Hensikten er følgende • effektiv vareflyt fra produsent og fram til forbruker • sporbarhet gjennom verdikjeden (bl a Matloven og EU Regulation No.178/2002) Kjernen i dette konseptet er merking av hver enkelt pall med unik SSCC-kode. Denne koden… Read more »

«Sporingsdugnad ble IT fiasko»????

Digi.no omtalte den 28.03.12 eSporingsprosjektet initiert av LMD under overskriften «Sporingsdugnad ble IT fiasko»: DMF ser det som nødvendig å komme med enkelte presiseringer knyttet til handelens deltakelse i prosjektet, samt understreke at norsk mat er trygg. Løsningen slik den fremstår vil ikke vil bli tatt i bruk som eneste sporingsløsning i bransjen. For produsenter… Read more »

CCE går over til gjenvinningsflasker i Norge – 9 februar 2012.

Coca Cola Enterprises har i dag sendt ut pressemelding hvor det informeres om at selskapet bytter fra gjenbruksflasker til gjenvinningsflasker. Teknisk utvikling av gjenbruksflasker stoppet opp for mange år siden, internasjonalt satses det ikke på disse. Gjenvinningsflasken er satsingsområde, har hatt og vil ha en rivende teknisk utvikling. Norge har gode og målbare retursystemer gjennom… Read more »

Skal knekke svinn-koden

«Alle» trygler om større vareutvalg i norske dagligvarebutikker. Resultatet blir trolig mer matsvinn. Nå starter et nettverk med deltakere fra hele verdikjeden for å komme til bunns i problemet. ForMat-prosjektet har også spurt butikker og kjeder om hva de selv mener er mulige grunner til at mat blir kastet. De oppgir følgende fire hovedgrunner: at… Read more »

Uaktuelt med høydebegrensning på 4,2 meter for vogntog

Statens Vegvesen/Vegdirektoratet kom for snart et år siden opp med forslag om å redusere maksimalhøyde på nyttekjøretøyer til 400 cm. Konsekvensen av et slikt forslag ville vært økning i transportkostnader, økning i antall lastebiler på veiene og økte miljøutslipp. Et samlet næringsliv samlet seg og argumenterte imot forslaget. For dagligvarebransjen var det kritisk å oppnå… Read more »

Miljøregnskapet for gjenbruks- og gjenvinningsflasker i plast.

Econ Poyry har på oppdrag fra Dagligvarehandelens Miljøforum AS sammenlignet miljøregnskapet for gjenbruks- og gjenvinningsflasker i plast. Ved innføring av gjennvinningsflasker for brus og kullsyreholdig vann vil CO2 utslippene reduseres med 7000 tonn årlig (18%) målt mot et alternativ der gjenbruksflaskene benyttes videre.  Innføring av gjenvinningsflasker reduserer kjørte kilometer både for utgående- og inngående transport…. Read more »