Posted by & filed under Nyheter.

Digi.no omtalte den 28.03.12 eSporingsprosjektet initiert av LMD under overskriften «Sporingsdugnad ble IT fiasko»: DMF ser det som nødvendig å komme med enkelte presiseringer knyttet til handelens deltakelse i prosjektet, samt understreke at norsk mat er trygg.

Løsningen slik den fremstår vil ikke vil bli tatt i bruk som eneste sporingsløsning i bransjen. For produsenter og handel er det viktig at en slik løsning omfatter alle aktører og hele verdikjeden. I nåværende situasjon benytter produsentledd og handel Stand 008 knyttet til sporing og tilbaketrekking og Stand 005 for edi-merking av varer, se http://www.stand.no/. Disse er relatert til GS1 systemet, som en samlet verdikjede benytter. Sporbarhetssystemet i bedriftene må være integrert med bedriftens øvrige prosesser slik at man oppnår tilstrekkelig datakvalitet og et troverdig system. GS1 baserer seg på internasjonale standarder.

Et interimsstyre sammensatt av aktører fra hele verdikjeden arbeidet gjennom 2011 med å finne kommersielle løsninger for den forelagte e-sporings løsning. Interimsstyret konkluderte på dette tidspunkt at det ikke var tilstrekkelig kommersielt grunnlag for å ta i bruk løsningen i bedriftene, og at det var behov for å synliggjøre en klarere og mer positiv kost/nytte. Det har i ettertid fremkommet at det er problemstillinger relatert til EØS regler knyttet til en slik overtagelse, og at en eventuell avklaring av regelverket kan ta mer enn et år og antagelig enda lengre tid. Et eierskifte kunne derfor uansett ikke funnet sted nå.

Vedlagt ligger brev sendt i fellesskap fra DMF og DLF til prosjektledelse og prosjekteier (LMD) i 2010. Handel og produsentledd kan ikke se at prosjektet har løst de problemstillinger og endringsforslag som presiseres i dokumentet.

En positiv effekt av E-sporingsprosjektet er at verdikjedens fokus og bevissthet knyttet til sporing har blitt forsterket langs hele verdikjeden og bedre forankret på ledernivå i mange bedrifter. Resultatet er at muligheter som ligger i allerede etablerte sporingsløsninger, har fått økt bruk og utbredelse. Det foregår pt et omfattende prosjekt i Stand der målet er å forenkle og utbre bruk av EDI løsninger mellom alle aktører, innen rammen av Stand 005, og regulert gjennom bransjeavtaler med den enkelte sektor.

Bedrifter fra blå og grønn sektor har vært inne og testet eSporingsløsningen i siste godkjenningsperiode, disse er fra flere ledd i verdikjeden. Det er derfor mulighet for at enkeltbedrifter eller definerte verdikjeder kan ha nytte av løsningen eller deler av denne. Det er derfor tidlig å utrope prosjektet til en fiasko.

Det er en generell oppfatning at maten blir tryggere ved eSporing. Så er ikke tilfelle og det har heller aldri vært hevdet fra prosjektledeledelse, LMD eller andre involverte. Selv om løsningen ikke realiseres i et så stort omfang som planlagt er mat i Norge trygt å spise. Samtlige aktører i industri og handelsbedrifter har gode systemer og rutiner knyttet til sporing, og svært god beredskap for tilbaketrekking av produkter dersom mistanke om avvik skulle oppstå. Man tilbaketrekker heller for mye enn for lite i slike situasjoner.