Posted by & filed under Nyheter.

eSporing er et ambisøst prosjekt der LMD har vært initiativtaker til å bringe aktørene i verdikjeden nærmere hverandre gjennom å etablere en elektonisk løsning på sporing.

Målsetting fra 2006/2007 for eSporingsprosjektet dokumentert i notat På sporet … Prinsipper for E-sporing og utveksling av informasjon i matkjeden, datert 25.01.07 , der målsetningen var: ”At Norge i løpet av 2010 skal være ledende på området sporbarhet av mat, og at det skal etableres en elektronisk infrastruktur for å realisere målet, herunder”:

  • Skape løsninger som både forbruker, næingsutøvere og myndigheter er tjent med
  • Oppnå synergier gjennom forpliktende samarbeide mellom de ulike aktørene
  • Fordele kostnader ut fra en ansvars-/nyttevurdering
  • Legge til rette for moderne elektronisk informasjonsutveksling langs hele matkjeden
  • Lage konkrete pilotprosjekter og sette delmål og milepæler der en viser nytten av tilgjengelig informasjon for forbrukere, næringsaktørene og myndigheter
  • Sørge for at de løsningene som etableres har internasjonal forankring

Etter at diverse pilotprosjekter (hovedsakelig innen primærleddet) er gjennomført og Ergo Group har fremvist en foreløpig dataløsning, er tiden kommet til å avgjøre om prosjektet skal løftes videre eller ikke. DMF og DLF har samarbeidet i vurderingen av dette og bransjen er samlet om at det ønskes en videreutvikling under gitte forutsetninger. Disse er nedfelt i vedlagte brev oversendt eSporingsledelse og LMD. Dette innspillet ble 26.5.10 i Styringsgruppen for eSporing akseptert som grunnleggende for videre arbeid med løsning og eiermodell.