Posted by & filed under Nyheter.

Avfall Norge har ønsket siste tids debatt velkommen for å få belyst situasjonen knyttet til norske forbrenningsanlegg. Der meninger brytes, oppstår ofte nye behov for avklaring. Det kan gjelde avklaring av fakta, eller å besvare nye spørsmål som er kommet opp undervegs.

I kjølvannet av diskusjonen som pågår, pekes det på ulike vurderinger knyttet til miljøregnskap og energiutnyttelse. Avfall Norge tar nå grep for å undersøke klimanærmere hvor robuste svarene fra disse analysene er. – Før vi kan diskutere mulige virkemidler, er det helt nødvendig å se nærmere på en del av de konklusjonene debatten er tuftet på, sier Nancy Strand, direktør i Avfall Norge.

Østfoldforskning bistår Avfall Norge.

Mange avfallsaktører har de siste årene bestilt analyser for å vurdere de miljømessige sidene av energiutnyttelse i Norge og Sverige. Konklusjonene er ikke entydige. Trolig er forutsetningene som legges til grunn, avgjørende for resultatet. Etter at Thema-rapporten nylig viste at det er best for miljøet å utnytte restavfallet i Norge, heller enn å transportere det til Sverige for forbrenning der, har det kommet innvendinger fra både medlemmer og andre. Det stilles spørsmål ved enkelte av forutsetningene for analysen.

Dette er bakgrunnen for at Avfall Norge har bedt Østfoldforskning om å sammenstille resultatet i flere relevante rapporter, og vurdere resultatene sett i lys av forutsetningene for denne typen analyser. Østfoldforsknings rapport skal være klar innen møtet med stortingspolitikere fra Høyre og Fremskrittspartiet 31. mars.

Artikelen er hentet fra avfallnorge.no.