Posted by & filed under Nyheter.

Nytt regelverk for næringsmiddelhygiene trådte i kraft i EU 1. januar 2006. EØS-landene er forpliktet til å benytte samme regelverk og hygienepakken ble gjeldene i Norge 01.03.2010. Formålet med regelverket er å etablere et høyt beskyttelsesnivå for forbrukerne med hensyn til næringsmiddeltrygghet og like regler for å oppnå fri handel og distribusjon av næringsmidler. Samlet vil bestemmelsene gi felles grunnlag for hygienisk produksjon, distribusjon og salg av matvarer gjennom verdikjeden. Det nye regelverket er mer tydelig på virksomhetens ansvar til å ivareta trygg mat for forbruker.

Gjennomgående prinsipper i regelverket er risikobasert styring med tydelig ansvar på virksomhetene. Det lovpålagte kravet om internkontroll i næringsmiddelvirksomheter bygger på prinsippene om fare-analyse og kritiske styringspunkter (HACCP) i virksomhetene. De ansvarlige foretakene i dagligvarebransjen har ansvar for å tilrettelegge drift i henhold til prinsippene i HACCP. Næringsmiddelvirksomhetene har ansvar for å gjennomføre drift etter disse prinsipper. Tilsyn av virksomhetene skal være risikobasert, med fokus på virksomhetenes internkontrollsystem.

Dagligvarehandelen i Norge var tidlig ute med å utvikle verktøy for imøtekomme regelverket. Arbeidet er utført i nær dialog med Mattilsynet. Fra 2009 har man etablert en felles løsning (Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen) som gjelder for butikker tilknyttet de 4 store dagligvaregrupperingene. Retningslinjene dekker således minimum 98% av norsk dagligvarehandel. Revisjon av retningslinjene gjennomføres hvert tredje år, eller ved behov. DMF’s hjemmeside vil, sammen med Mattilsynets hjemmeside, alltid ha de siste oppdaterte versjoner av dokumenter tilknyttet Retningslinjene.

Det ligger et omfattende arbeide og kostnader bak dokumentasjonen. Du finner dokumentasjonen her. Eventuell bruk av materialet (utenom eierbedrifter og deres butikkjeder) må først skje etter tillatelse fra DMF, jof@dmf.no