Posted by & filed under Nyheter.

Statens Vegvesen/Vegdirektoratet kom for snart et år siden opp med forslag om å redusere maksimalhøyde på nyttekjøretøyer til 400 cm. Konsekvensen av et slikt forslag ville vært økning i transportkostnader, økning i antall lastebiler på veiene og økte miljøutslipp. Et samlet næringsliv samlet seg og argumenterte imot forslaget. For dagligvarebransjen var det kritisk å oppnå en høyde som ikke var under 430 cm. Ved lavere makshøyde ville dette skapt utfordringer for samtransport for varer med ulike temperaturkrav. Samferdselsministeren har nå sendt forslaget tilbake til SV/Vegdirektoratet og bedt om en utredning om hvilken høyde som skal velges mellom 430 cm og 450 cm.

– Det er uaktuelt å innføre en høydebegrensning på 4,2 meter for vogntog på norske veger. Et forslag om høydebegrensning på 4,0 eller 4,2 meter, som Vegdirektoratet sendte på høring, har møtt motstand fra et samlet næringsliv og vil ikke bli iverksatt, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

– Motforestillingene er økte kostnader, større miljøutslipp og flere vogntog på vegene. Etter en samlet vurdering har jeg kommet fram til at grunnlaget for å innføre en slik grense ikke er tungtveiende nok, sier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet har i vurderingen også lagt vekt på at det ikke kan ventes bedre trafikksikkerhet av en slik grense.

Det er i dag ingen generell høydebegrensning for kjøretøy i Norge. Næringen tilpasser transporten etter ulike høyder i tunneler og underganger på vegnettet.

For flere opplysninger – se brev av 21. oktober 2011 fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet