Avfall Norge har ønsket siste tids debatt velkommen for å få belyst situasjonen knyttet til norske forbrenningsanlegg. Der meninger brytes, oppstår ofte nye behov for avklaring. Det kan gjelde avklaring av fakta, eller å besvare nye spørsmål som er kommet opp undervegs.

I kjølvannet av diskusjonen som pågår, pekes det på ulike vurderinger knyttet til miljøregnskap og energiutnyttelse. Avfall Norge tar nå grep for å undersøke klimanærmere hvor robuste svarene fra disse analysene er. – Før vi kan diskutere mulige virkemidler, er det helt nødvendig å se nærmere på en del av de konklusjonene debatten er tuftet på, sier Nancy Strand, direktør i Avfall Norge.

Østfoldforskning bistår Avfall Norge.

Mange avfallsaktører har de siste årene bestilt analyser for å vurdere de miljømessige sidene av energiutnyttelse i Norge og Sverige. Konklusjonene er ikke entydige. Trolig er forutsetningene som legges til grunn, avgjørende for resultatet. Etter at Thema-rapporten nylig viste at det er best for miljøet å utnytte restavfallet i Norge, heller enn å transportere det til Sverige for forbrenning der, har det kommet innvendinger fra både medlemmer og andre. Det stilles spørsmål ved enkelte av forutsetningene for analysen.

Dette er bakgrunnen for at Avfall Norge har bedt Østfoldforskning om å sammenstille resultatet i flere relevante rapporter, og vurdere resultatene sett i lys av forutsetningene for denne typen analyser. Østfoldforsknings rapport skal være klar innen møtet med stortingspolitikere fra Høyre og Fremskrittspartiet 31. mars.

Artikelen er hentet fra avfallnorge.no.

Ingen land i verden er så flinke til å samle inn og gjenvinne elektriske og elektroniske produkter som Norge. Forskjellene fra fylke til fylke er likevel store.Halvfull innsamlingsbinge for el-retur, miljø, elektronisk avfall, innsamling.

Buskerud leder vei som det beste fylket i Norge til å samle inn de miljøskadelige produktene. De samler inn 4.5 ganger så mye avfall av denne typen som nabofylket Vestfold, som ligger på bunnen av statistikken. Ifølge den ferske rapporteringen til returselskapet RENAS ble nærmere 60 300 tonn elektrisk og elektronisk avfall samlet inn i 2013, noe som tilsvarer vekten av syv Eiffeltårn. Etter Finnmark er Buskerud også det fylket i Norge som opplever størst økning i innsamlet avfall fra 2012 til 2013. På ett år har Buskeruds innsamling av elektrisk og elektronisk avfall økt med totalt 80 prosent.

Av alt avfallet RENAS samlet inn i 2013 gikk 93 prosent til gjenvinning, enten til nye produkter eller energi. Om lag 60 prosent av alt EE-avfallet som samles inn er jern. Det kan støpes om flere ganger og brukes til armering i broer, betongkonstruksjoner, bygg og tunneler. Tallene for fjoråret viser en økning i innsamlet mengde lyskilder, det vil si alt av lyspærer og lysrør, samt belysningsutstyr. Begge disse gruppene har økt med ca. ti prosent. Sparepærer inneholder en liten mengde kvikksølv og skal derfor ikke i restavfallet.

Atikkelen er hentet fra Handelsbladet.no

 

avfallskonferansen trondheim logoVelkommen til avfallsbransjens viktigste møteplass! De siste årene har Avfallskonferansen samlet i omkring 850 deltakere og 70-80 utstillere til konferanse, utstilling, fagturer og sosiale happeninger. Her får du overblikk over faglige trender og nye produkter på markedet. Det er ingen tilfeldighet at over 60 prosent av deltakerne er ledere i bransjen.

I år arrangeres konferansen i Trondheim, nærmere bestemt i Trondheim Spektrum. Utstillings- og konferanselokalitetene ligger side om side og gjør arrangementet svært attraktivt for både deltakere og utstillere.

Ordinære deltakere, utstillere og foredragsholdere bes om å melde seg på konferansen via våre nettsider.

PÅMELDINGSSKJEMA FINNER DU HER

Logo MatsentralenMatsentralen ble etablert i september 2013 for å bedre tilførselen av fullverdig overskuddsmat fra dagligvarehandelen og matindustrien til frivillige organisasjoner som deler ut mat til vanskeligstilte. Et bredt samarbeid mellom dagligvarehandel, matindustri, kommunale instanser og frivillige organisasjoner gjorde etableringen mulig. Landbruks- og matdepartementet støttet også etableringen av Matsentralen.

100.000 måltider i månedenMS

Siden åpningen har Matsentralen tatt i mot nær 150 tonn mat, eller 100.000 måltider i måneden. Gjennomstrømningen av varer er god, kvaliteten er god og kundene fornøyde. Matsentralen kunder er virksomheter som deler ut mat til vanskeligstilte. Til sammen har de mer enn 10 000 navn på personer som mottar mathjelp og tallet er økende. Matsentralen formidler mat til virksomheter i hele Oslofjordregionen. – Jeg er glad for å se at så mange har fått mat gjennom Matsentralen, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. – Dette viser at Matsentralens virksomhet er viktig i samfunnet, både for å hjelpe vanskeligstilte og for å bidra til å redusere matsvinn, sier Listhaug.

Utvidelse av kjøle- og fryselagrene

Størrelsen på de enkelte varepartiene har ofte vært større en forventet. Matsentralen er derfor i gang med en kraftig utvidelse av kjøle- og fryselagrene. Med de nye kjøle- og fryserommene er de sikret god kapasitet og er i stand til å ta i mot mer mat og større partier, samtidig som de kan holde god orden og riktig rullering av lageret. Etter avtalen Matsentralen har med sine leverandører, vil vareleveransene øke fra og med januar. Denne økningen er de nå forberedt på og vil samtidig være klar til å etablere samarbeidsavtaler med nye partnere. Ved planleggingen av Matsentralens lager hadde de dimensjonert for inntil 1000 tonn matvarer pr år. Nå kan det se ut til at de når det kvantumet allerede i år.

Nye medlemmer på eiersiden

Siden oppstarten har Matsentralen fått to nye medlemmer på eiersiden, Pinsevennenes Evangeliesenter og IOGT. Eierne er fra før av Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Blå Kors. Flere av de største aktørene i dagligvarehandelen og matindustrien bidrar med matvarer, finansiering og kompetanse.

Websiden til Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (stand.no) fremstår i ny drakt. Det er siste året gjennomført betydelige endringer i noen av bransjens standarder.

Det er tilkommet 2 nye standarder:

STAND011som beskriver omforente aktiviteter, prosesser og frister i implementeringsfasen av lanseringer. Standarden har tatt utgangspunkt i ”Beste praksis for lanseringer” (2009), og tilpasset denne.Som et av flere tiltak for å bedre bransjens servicegrad gjennomførte STAND et prosjekt, der det er utviklet en ny standard som beskriver omforente prosesser for effektive lanseringer i norsk dagligvarebransje. STAND har stor tro på at gjensidig etterlevelse av de nye retningslinjene vil gi økt forutsigbarhet og bedret servicegrad fra produsent til forbruker. Se for øvrig vedlagte informasjonsbrev.

STAND012 som beskriver samhandlingsprosesser mellom grossister, transportører og leverandører, slik de skal utføres etter «beste praksis». Prosessene har utgangspunkt i at transporten utføres på oppdrag fra grossistene. Utgangspunktet for prosessene er at grossist sender en varebestilling til leverandør på elektronisk format.

Nytt regelverk for næringsmiddelhygiene trådte i kraft i EU 1. januar 2006. EØS-landene er forpliktet til å benytte samme regelverk og hygienepakken ble gjeldene i Norge 01.03.2010. Formålet med regelverket er å etablere et høyt beskyttelsesnivå for forbrukerne med hensyn til næringsmiddeltrygghet og like regler for å oppnå fri handel og distribusjon av næringsmidler. Samlet vil bestemmelsene gi felles grunnlag for hygienisk produksjon, distribusjon og salg av matvarer gjennom verdikjeden. Det nye regelverket er mer tydelig på virksomhetens ansvar til å ivareta trygg mat for forbruker.

Gjennomgående prinsipper i regelverket er risikobasert styring med tydelig ansvar på virksomhetene. Det lovpålagte kravet om internkontroll i næringsmiddelvirksomheter bygger på prinsippene om fare-analyse og kritiske styringspunkter (HACCP) i virksomhetene. De ansvarlige foretakene i dagligvarebransjen har ansvar for å tilrettelegge drift i henhold til prinsippene i HACCP. Næringsmiddelvirksomhetene har ansvar for å gjennomføre drift etter disse prinsipper. Tilsyn av virksomhetene skal være risikobasert, med fokus på virksomhetenes internkontrollsystem.

Dagligvarehandelen i Norge var tidlig ute med å utvikle verktøy for imøtekomme regelverket. Arbeidet er utført i nær dialog med Mattilsynet. Fra 2009 har man etablert en felles løsning (Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen) som gjelder for butikker tilknyttet de 4 store dagligvaregrupperingene. Retningslinjene dekker således minimum 98% av norsk dagligvarehandel. Revisjon av retningslinjene gjennomføres hvert tredje år, eller ved behov. DMF’s hjemmeside vil, sammen med Mattilsynets hjemmeside, alltid ha de siste oppdaterte versjoner av dokumenter tilknyttet Retningslinjene.

Det ligger et omfattende arbeide og kostnader bak dokumentasjonen. Du finner dokumentasjonen her. Eventuell bruk av materialet (utenom eierbedrifter og deres butikkjeder) må først skje etter tillatelse fra DMF, jof@dmf.no

DMF ønsker å prioritere etterlevelse at Stand- standardene i 2013, for på den måten å sikre en optimal vareflyt i bransjen.

Ved å etterleve  STAND-standardene bidrar du til å:

  • redusere kostnader i hele verdikjeden
  • skape trygg mat for forbruker
  • tilfredsstille myndighetenes krav til emballasjeoptimering og derved en miljømessig optimal distribusjon
  • få effektive lanseringsprosesser på nye produkter
  • forenkle avtaleverk og forhandlinger mellom kjede og leverandør
  • bli en attraktiv handelspartner (Easy to do business with)

Vi har i samarbeid med leverandørene (DLF) laget en brosjyre som veileder i hvordan man oppnår de beste resultatene ved bruk av standardene. Lykke til med arbeidet.

Dagligvarebransjen i Norge er gjennom Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) enige om standarder for merking og elektronisk informasjonsutveksling.

Hensikten er følgende

• effektiv vareflyt fra produsent og fram til forbruker
• sporbarhet gjennom verdikjeden (bl a Matloven og EU Regulation No.178/2002)

Kjernen i dette konseptet er merking av hver enkelt pall med unik SSCC-kode. Denne koden er
hovednøkkelen i den elektroniske pakkseddelen og kobles til informasjon på linjenivå om hvilke GTIN som pallen består av, antall D-pak og batch/lot-nummer og eventuelt best-før-dato.

 

Digi.no omtalte den 28.03.12 eSporingsprosjektet initiert av LMD under overskriften «Sporingsdugnad ble IT fiasko»: DMF ser det som nødvendig å komme med enkelte presiseringer knyttet til handelens deltakelse i prosjektet, samt understreke at norsk mat er trygg.

Løsningen slik den fremstår vil ikke vil bli tatt i bruk som eneste sporingsløsning i bransjen. For produsenter og handel er det viktig at en slik løsning omfatter alle aktører og hele verdikjeden. I nåværende situasjon benytter produsentledd og handel Stand 008 knyttet til sporing og tilbaketrekking og Stand 005 for edi-merking av varer, se http://www.stand.no/. Disse er relatert til GS1 systemet, som en samlet verdikjede benytter. Sporbarhetssystemet i bedriftene må være integrert med bedriftens øvrige prosesser slik at man oppnår tilstrekkelig datakvalitet og et troverdig system. GS1 baserer seg på internasjonale standarder.

Et interimsstyre sammensatt av aktører fra hele verdikjeden arbeidet gjennom 2011 med å finne kommersielle løsninger for den forelagte e-sporings løsning. Interimsstyret konkluderte på dette tidspunkt at det ikke var tilstrekkelig kommersielt grunnlag for å ta i bruk løsningen i bedriftene, og at det var behov for å synliggjøre en klarere og mer positiv kost/nytte. Det har i ettertid fremkommet at det er problemstillinger relatert til EØS regler knyttet til en slik overtagelse, og at en eventuell avklaring av regelverket kan ta mer enn et år og antagelig enda lengre tid. Et eierskifte kunne derfor uansett ikke funnet sted nå.

Vedlagt ligger brev sendt i fellesskap fra DMF og DLF til prosjektledelse og prosjekteier (LMD) i 2010. Handel og produsentledd kan ikke se at prosjektet har løst de problemstillinger og endringsforslag som presiseres i dokumentet.

En positiv effekt av E-sporingsprosjektet er at verdikjedens fokus og bevissthet knyttet til sporing har blitt forsterket langs hele verdikjeden og bedre forankret på ledernivå i mange bedrifter. Resultatet er at muligheter som ligger i allerede etablerte sporingsløsninger, har fått økt bruk og utbredelse. Det foregår pt et omfattende prosjekt i Stand der målet er å forenkle og utbre bruk av EDI løsninger mellom alle aktører, innen rammen av Stand 005, og regulert gjennom bransjeavtaler med den enkelte sektor.

Bedrifter fra blå og grønn sektor har vært inne og testet eSporingsløsningen i siste godkjenningsperiode, disse er fra flere ledd i verdikjeden. Det er derfor mulighet for at enkeltbedrifter eller definerte verdikjeder kan ha nytte av løsningen eller deler av denne. Det er derfor tidlig å utrope prosjektet til en fiasko.

Det er en generell oppfatning at maten blir tryggere ved eSporing. Så er ikke tilfelle og det har heller aldri vært hevdet fra prosjektledeledelse, LMD eller andre involverte. Selv om løsningen ikke realiseres i et så stort omfang som planlagt er mat i Norge trygt å spise. Samtlige aktører i industri og handelsbedrifter har gode systemer og rutiner knyttet til sporing, og svært god beredskap for tilbaketrekking av produkter dersom mistanke om avvik skulle oppstå. Man tilbaketrekker heller for mye enn for lite i slike situasjoner.

Coca Cola Enterprises har i dag sendt ut pressemelding hvor det informeres om at selskapet bytter fra gjenbruksflasker til gjenvinningsflasker.

Teknisk utvikling av gjenbruksflasker stoppet opp for mange år siden, internasjonalt satses det ikke på disse. Gjenvinningsflasken er satsingsområde, har hatt og vil ha en rivende teknisk utvikling. Norge har gode og målbare retursystemer gjennom selskapet Resirk AS, tilgang på re-granulert materiale er god. Resirk oppnår returandeler på 95%. Panteflaskene går tilbake til re-granulering og oppstår som nye flasker i en kontrollert prosess. Flere omfattende Norske miljøstudier viser miljøgevinster når andel re-granulat overstiger 30%. CCE’s flasker i Norge vil ha 50% re-granulat og 15% biomateriale. Det er urimelig at norske myndigheter straffer de mest miljøvennlige flaskene med grunnavgift på kr 1,06 pluss mva, og derigjennom hindrer en utvikling til beste for miljø og arbeidsplasser i distriktene.

Miljø-studien finner du her

Artikkel i  Aftenposten finner du her